pozycjonowanie
artykuły pozycjonowanie

Jeśli Państwa strona nie znajduje się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarkach Google, Onet i WP pod określonymi słowami warto pomyśleć nad usługą jaką jest pozycjonowanie.

¬ CZYTAJ DALEJ

Licencja programów - Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agencje Reklamy PolSeo Piotr Chwiejczak, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Agencje Reklamy PolSeo, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco

1. "Usługodawca" to Agencja Reklamy PolSeo Piotr Chwiejczak z siedzibą przy al.Rzeczypospolitej 133E/1, Legnica 59-220, Nip: 691-234-31-29
2. "Usługobiorca" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3. "Anty-plagiat" to program komputerowy przesyłany pocztą elektroniczną wyprodukowany przez Agencje Reklamy PolSeo;
4. "Link" - odnośnik na stronie internetowej, odsyłający do pełnej wersji programu.
5. "www.polseo.com" to witryna internetowa, umożliwiająca użytkownikom składanie zamówień na oferowane przez nią produkty i usługi, a także - w przypadku zarejestrowanych klientów - modyfikowanie przekazanych informacji, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

Rozdział II

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia


Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej
1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionych programów na podany przez usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej.
2. Anty-plagiat - oprogramowanie w pełnej wersji jest wysyłane do użytkowników po opłaceniu przez użytkownika usługi oraz podaniu poprawnego adresu email.
3. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym i nie wykorzystuje danych do celów marketingowych.
4. W przypadku pojawienia się nowej wersji oprogramowania usługodawca może przesłać elektronicznie informacje o pojawieniu się nowej wersji oprogramowania.
5. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
6. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z błędnego podania adresu email oraz systemów antyspamowych poczty elektronicznej.

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
1. Usługi świadczone poprzez internetową witrynę www.polseo.com polegają na zapewnieniu dostępu online do zasobów z pełną wersją oprogramowania. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
2. Dostęp do pełnej wersji programu antyplagiatowego anty-plagiat przysługuje wyłącznie odbiorcom, którzy wykupili korzystanie z tej usługi. Uprawniony odbiorca uzyskuje dostęp do zasobów w formie linka w którym znajduje się pełna wersja oprogramowania.
3. Oprogramowanie anty-plagiat może być używane na wielu stanowiskach komputerowych.
4. Zabrania się odsprzedaży pełnej wersji oprogramowania.
5. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem programu anty-plagiat wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5, system Microsoft Windows, komputer o parametrach minimalnych pentium 200mhz, 64mb ram, 5mb wolnego miejsca na dysku oraz dostęp do sieci internet.
6. Za problemy z funkcjonowaniem oprogramowania wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu lub sprzętu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www.polseo.com. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

Rozdział III

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez pocztę elektroniczną lub/i witrynę internetową następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego na witrynie www.polseo.com. Zamówienie może zostać złożone również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres - zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla danej usługi.
Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po udokumentowaniu przez usługobiorcę wpłaty za usługę. Dostęp do pełnej wersji oprogramowania jest wysyłany pocztą elektroniczną w terminach podanych w opisie usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej link dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane usługodawcy przez usługobiorcę są poprawne.

Rozdział IV

Ograniczenia w dostarczaniu towarów


Nie ma żadnych ograniczeń w dostarczaniu towarów.

Rozdział V

Warunki i możliwości dokonania przez Klienta zwrotów.


1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone i przesłane na adres poczty elektronicznej usługobiorcy.
3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna co najmniej następujące dane : Opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji.
4. Zwrot kosztów poniesionych przez Użytkownika na zakup programu w przypadku niedotrzymania terminu 24 godzin następuje po rozpatrzeniu reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni Zwrot następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Zwrot następuje niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Agencję Relmay PolSeo oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy)

Rozdział VI

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;


a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Agencja Reklamy PolSeo zostaje zawarta w momencie: • Zakupienia pełnej wersji oprogramowania;
b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio: • w momencie złożenia rezygnacji z oprogramowania, zgodnie z rozdziałem III regulaminu. • po skończeniu okresu 6 miesięcy.
c) Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich.
d) Agencja Reklamy PolSeo zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
e) Faktura jest wystawiana wyłącznie na żądanie kupującego.

Rozdział VII

Rozliczenia


1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
dotpay logo

2. Pozostałe rozliczenia mogą być dokonane za pośrednictwem Allegro, Przelewy24.pl, płatności SMS Dotpay, przelewu bankowego oraz systemu PayPal

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu oraz oprogramowania przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.polseo.com
5. Usługodawca nie odpowiada za wyskakiwanie w programie captcha wysyłane przez Google aby captcha wyskakiwało rzadko lub wcale usługodawca stworzył funkcje w programie umożliwiającą jego spowolnienie.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie
a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;
b) zmian parametrów technicznych serwisu;
c) tworzenia nowych wersji oprogramowania;
d) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
e) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.
7. Usługodawca nie zbiera i nie ma wglądu do sprawdzanych przez odbiorców programem tekstów, teksty sprawdzane programem nie są nigdzie i nikomu udostępniane.
8. Dane odbiorców nie są wykorzystywane do żadnych celów marketingowych.
9.Wszystkie umieszczone narzędzia na stronie zostały stworzone w celu ułatwienia użytkownikom pisanie i wysyłanie wiadomości Należy je używać zgodnie z regulaminem danej strony.
10.Autor oprogramowania nie odpowiada za szkody wyrządzone po przez ich niewłaściwe używanie i złą konfiguracje.
11.Przy złej konfiguracji niektórych narzędzi możesz zostać zbanowany na jakiejś stronie, ban polega na tymczasowym zablokowaniu IP lub zablokowaniu dostępu do danego konta.
12.Twórca oprogramowania zabrania używania ich do nagminnego spamowania należy tak skonfigurować programy aby nie przeszkadzały innym w komunikacji.
13.Programy do wyszukiwania maili i telefonów służą do zbierania danych jedynie ze swoich stron internetowych lub miejsc w których daliśmy ogłoszenie swojej firmy. Mają one na celu utrzymania relacji z własnymi klientami, autor nie wyraża zgody na zbieranie nimi danych ze stron nie należących do osoby używającej programu. Pobieranie baz danych z bez uprawnienia grozi karą grzywny
14.Programy do zapraszania użytkowników na portalach społecznościowych, można wykorzystywać jedynie do zapraszania realnych znajomych, autor nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bany uzyskane przez niewłaściwe użycie programów.


Informacje o PolSeo

Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania, pozycjonowaniem stron, przeprowadzaniem kampani SEM i webmasteringiem. Licencja

Aktualnie wystawione aukcje

Oprogramowanie do marketingu internetowego Aukcje Allegro